REGULAMIN PROMOCJI „Świąteczny pomysł na prezent”

1§ Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Świąteczny pomysł na prezent jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Regulamin promocji jest udostępniona w punkcie Instytutu Podologicznego Suela oraz na stronie Instytut Podologii Suela suela.pl
 3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Promocja jest wyszczególniona na stronie https://www.facebook.com/instytutpodologiisuela/ zwanej dalej “Fanpage”)

 

2§ Warunki uczestnictwa

 

 1. W promocji Świąteczny pomysł na prezentmogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli klient powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w promocji jest wykupienie w czasie trwania promocji Voucheru -20% na Podstawowy Zabieg Podologioczny.
 3. Czas trwania promocji to:11.2019 – 06.12.2019.
 4. Czas realizacji drugiej pary wkładek maksymalnie do końca lutego 2020.
 5. Po tym czasie Voucher traci ważność i usługa na Podstawowy Zabieg Podologiczny, zostanie na życzenie klienta zrealizowana w regularnej cenie.

 

§ Szczegóły promocji Świąteczny pomysł na prezent

 

 1. Promocja Świąteczny pomysł na prezentjest realizowana tylko w dniach sprecyzowanym w punkcie 3 – paragrafu Warunki uczestnictwa.
 2. W przypadku realizacji Vouchera w promocji Świąteczny pomysł na prezentw terminie do końca lutego 2020, należy z sobą posiadać Voucher wraz z dowodem zakupu usługi
 3. Regularna cena PZP* to koszt 120 pln.
 4. Promocja obowiązuje w oddziale Instytutu Podologicznego Suela w Białymstoku.

 

 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji Świąteczny pomysł na prezent klienci powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr dowodu zakupu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

5§ Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

 

 

 

 

 

 

* PZP – Podstawowy Zabieg Podologiczny

Regulamin promocji „BLACK FRIDAY -40%” – SUELA

1§ Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „BLACK FRIDAY -40%” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Promocja jest udostępniona w punktach Instytut Podologii Suela oraz na funpage Instytut Podologii Suela na Facebooku.
 3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Promocja jest wyszczególniona na stronie www.facebook.com/instytutpodologiisuela/(zwanej dalej “Fanpage”)

2§ Warunki uczestnictwa

 1. W promocji „BLACK FRIDAY -40%” mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli klient powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w promocji jest posiadanie zakupionego zabiegu wraz z dołączoną informacją związaną z promocją „BLACK FRIDAY”
 3. Promocja trwa jeden dzień od 29.11.2019 do 29.11.2019

3 § Szczegóły promocji „BLACK FRIDAY -80%”

 1. Promocja „BLACK FRIDAY -40%” jest realizowana tylko w dniu sprecyzowanym w punkcie 3 – Warunki uczestnictwa
 2. Promocja „BLACK FRIDAY -40%” działa jedynie z hasłem: BLACKSUELA.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek punktu będzie skutkowało naliczeniem ceny regularnej Podstawowego Zabiegu Podologicznego. *
 4. Cena regularna PZP* bez hasła: BLACKSUELA to 120 pln.
 5. Klient z chwilą wykupienia badania w cenie promocyjnej powinien w terminie 30 dni roboczych umówić się telefonicznie lub przez stronę facebook funpage Instytut Podologii Suela na termin wykupionego badania.
 6. Promocja obowiązuje jedynie w oddziale Instytutu Podologii Suela w Białymstoku przy ulicy Ryskiej 1 budynek E.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „BLACK FRIDAY -40%” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr paragonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

5§ Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

* PZP – Podstawowy Zabieg Podologiczny

REGULAMIN PROMOCJI „-50% zniżki na zabieg”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie udzielenia zniżki w wysokości -50% na 5 ( piąty) zabieg wykonany w Instytucie Podologii Suela w Gdańsku o nazwie „-50% zniżki na zabieg”, zwanej dalej „Promocją”, jest Run Med. sp. zo.o z siedzibą na ul. Zachodnia 2G/91, 15-345 Białystok, NIP- 9662109634, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem akcji jest promocja zabiegów zdrowotnych, podologicznych oferowanych przez Instytut Podologii Suela w Gdańsku.
3. Organizator informuje, że promocja „-50% zniżki na zabieg” może zostać wykorzystana w przypadku piątego zabiegu wykonanego w Instytucie Podologii Suela Gdańsku.
4. Promocja dotyczy tylko zabiegów, bez uwzględnienia zakupionych dodatkowo produktów i przedmiotów oferowanych również w Instytucie Podologii Suela.
5. Promocja „-50% zniżki na zabieg” dotyczy najtańszego zabiegu wykonywanego już u pacjenta, który przystąpił wcześniej do wyżej wymienionej promocji.
6. Czas trwania Promocji, nie został ustalony w barierach czasowych zakładających: dzień, miesiąc, rok.
7. Z chwilą wygaszania promocji, pacjent zostanie poinformowanych o danym fakcie, na funpage Facebook: Instytut Podogii Suela, oraz w bezpośredniej rozmowie z recepcją Instytutu Podologii Suela.
8. Organizator zastrzega sobie prawo, zakończenia PROMOCJI w terminie krótszym niż 30dni roboczych.
9. W przypadku braku umówienia kolejnej wizyty po czterech poprzednich w Instytucie Podologii Suela, organizator informuje, że pacjenci będą przyjmowani w kolejności dyktowanej wcześniejszymi zapisami, dopiero w dalszej kolejności, bez rezerwacji określonego terminu zabiegu.
10. Organizator w ramach art. 919 definicji przyrzeczenia publicznego, przyrzeka wykonanie usługi w ramach promocji „-50% zniżki na zabieg”
11. Promocja organizowana jest w Instytucie Podologii Suela mieszczącym się w Gdańsku.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów, osób fizycznych, którzy posiadają blankiet promocyjny i już wcześniej korzystali z zabiegów oferowanych przez Instytut Podologii Suela w Gdańsku, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
a) odbyć 4 zabiegi poprzedzające zabieg promocyjny,
b) okazać blankiet promocyjny wraz z umieszczonymi na niej pieczątkami, przyznającymi mu prawo do otrzymania promocji „-50% zniżki na zabieg”.
c) zezwolić osobie pracującej w punkcie obsługi klienta na dokonanie stosownej adnotacji na blankiecie promocyjnym po wykonaniu piątego, promocyjnego zabiegu, uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie blankietu promocyjnego w trwającej promocji.
5. Uczestnik może skorzystać z promocji wielokrotnie, to znaczy, przy wydaniu przez personel blankietu promocyjnego po 5 zabiegu promocyjnym, blankiet zostaje rozwiązany, a pacjent otrzymuje nowy blankiet z rubrykami w których znów może zbierać pieczątki przybliżające go do skorzystania z promocji „-50% zniżki na zabieg”
6. Organizator informuje, że nie zastrzega prawa do odmówienia osobie fizycznej, wzięcia udziału promocji „-50% zniżki na zabieg” w przypadku wielokrotności korzystania z wyżej wymienionej promocji.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w puncie obsługi klienta Instytutu Podologii Suela w Gdańsku.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, informację jaki zabieg został wykonany i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu ) dni od daty ich otrzymania.
4. Pacjent zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, po uprzednim podaniu numeru kontaktowego i pisemnym wyrażeniu zgody na dokumencie reklamacyjnym odnośnie telefonicznego kontaktu reklamacyjnego. W przypadku braku zgody na dokumencie reklamacyjnym, pacjent może zostać poinformowany o decyzji reklamacyjnej bezpośrednio w recepcji Instytutu Podologii Suela w Gdańsku.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punkcie obsługi klienta, w którym realizowana jest promocja „-50% zniżki na zabieg”, oraz na stronie internetowej, w zakładce regulamin promocji „-50% zniżki na zabieg” www.suela.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników